Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Robert Łogosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-03-2014r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Chełmie 22-100 Chełm, AL. I  AWP  16 odbędzie  się  druga  licytacja  nieruchomości  stanowiącej  działkę  gruntu  nr 722  o  pow. łącznej 1,3786  ha składającą  się  z zabudowy zagrodowej tj : budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych o pow. zabudowy 469 m2 oraz nieruchomości rolnej o pow. 1,1786ha położonej: 22-100 Chełm, Horodyszcze, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma   oszacowania   wynosi   242 947,00 zł,   zaś   cena  wywołania  jest  równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi 161 965,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 295,00 zł.  Rękojmia  powinna  być  złożona  w  gotówce  albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Chełm 45 10201563 0000 5302 0013 6895 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Chełmie przy AL. I AWP 16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa :  obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w ChełmieRobert Łogosz Kancelaria Komornicza ul. Siedlecka 1/2, 22-100 Chełm tel. (0-82) 562-00-92 e-mail: cheIm2@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/124366

 

 

Numer oferty: L/162/N/02/14
Region: lubelskie
Cena: 161.965,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka