Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym w Hrubieszowie Przemysław Kłodziński na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 29.08.2014 r. o godz 8:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Hrubieszowie odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC o powierzchni 40,78 m2 wraz z piwnicą lokatorską o powierzchni 10,78 m2w budynku wielorodzinnym nr 19 położony w Hrubieszowie, przy ul Partyzantów, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 100.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 75.000,00 zł. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10.000,00 zł stanowiącej równowartość jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczeń i e wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Przemysław Kłodziński UL. PARTYZANTÓW 8, 22-500 Hrubieszów tel.: 84 6642350 mail: hrubieszow.klodzinski@komornik.pl  www.hrubieszow-komornik.pl

 

Numer oferty: L/54/N/07/14
Region: lubelskie
Cena: 75.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie