Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu z siedzibą w Krasnymstawie Joanna Sawicka Iwaniuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22-01-2015 r. o godz. 10:45 w sali Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w Hruszowie, gm. Rejowiec, działka nr 196 o pow. 0,5603 ha (w księdze wieczystej figuruje numer oraz powierzchnia działki sprzed scalenia) dla której Sąd Rejonowy w Zamościu XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krasnymstawie prowadzi księgę wieczystą. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 106.090,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 79.567,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego   wkładu   stosownie   do   prawomocnego   postanowienia   Sądu.   Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika - 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie - można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu z siedzibą w Krasnymstawie Joanna Sawicka Iwaniuk Kancelaria komornicza w Krasnymstawie 22-300 Krasnystaw ul. Podwale 2A tel. (082) 576 22 40 email: krasnystaw@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/113/N/12/14
Region: lubelskie
Cena: 79.567,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka