Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl) na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że:  w dniu 02-09-2014r. o godz. 15:00 w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 96-300 Żyrardów, Al. Partyzantów 7 na I piętrze , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonych przy ul. Migdałowej w miejscowości Huta Żabiowolska, gm. Żabia Wola, powiat grodziski, woj. mazowieckie. Nieruchomość stanowi działkę nr ewid. 367/1 o powierzchni 641m2 i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 126,9m2. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. oraz udziału w części 1/18 we współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej na tereny komunikacji w terenach mieszkaniowych, stanowiącej działki nr ewid. 95/2 i 94/2 o łącznej pow. 2744m2 położone na terenie ulicy Migdałowej w miejscowości Huta Żabiowolska, gm. Żabia Wola, powiat grodziski, woj. mazowieckie. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Łączna suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 442 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 331 725,00zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Nabywca obowiązany jest uiścić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przekracza 500,00zł, obowiązek nabywcy ogranicza si do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, przy czym reszta powinna byc uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc) pod rygorem utraty praw wynikających z nabycia (art. 872 § 1 kpc). Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym  chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Na dwa tygodnie przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 96-300 Żyrardów Al. Partyzantów 7 na I piętrze odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/158501

Numer oferty: L/150/N/07/14
Region: mazowieckie
Cena: 331.725,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka