Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Joanna Krobicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-10-2013r. o godz. 14.30  w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Ul. Ozimska 60 A w sali nr 17, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  gruntowej na którą składają się działki:
- działka nr 231/1, obszaru 0,0701 ha, zabudowana domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 104,50 m2; działka nr 165/1, obszaru 0,0500 ha ;działka 230/1, obszaru 0,0171 ha, położonej: 46-023 Osowiec, Zielona, dla której  Sąd Rejonowy W Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 330 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247 650,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 020,00zł. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy uiścić na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Opolu 61 10203668 0000 5702 0284 0726 z dopiskiem Licytacja I Co 5665/11
Rękojmia może być także złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W przypadku chęci nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków na licytacji winni być obecni obydwoje małżonkowie. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym z komornikiem oraz przeglądać w  kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Joanna Krobicka

Kancelaria Komornicza ul.Kołłątaja 16/1., 45-064 Opole

tel.: 077 4418417

fax.: 077 4418435

mail: opole.krobicka@komornik.pl

 

Numer oferty: L/38/N/09/13
Region: śląskie
Cena: 247.650,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka