Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji   i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 07-10-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli z siedzibą przy ul. Kocjana 3 w Warszawie, budynek C, sala 60 odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  o powierzchni 32,60 m2, położonego pod adresem 01-361 Warszawa ul. Drogomilska wpisanego do rejestru lokali własnościowych: spółdzielnia Mieszkaniowa Górczewska. 

Suma oszacowania wynosi 179 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 134.550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO bp SA 88 10201068 0000 1802 0139 6837. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli  przy ul. Kocjana 3 w Warszawie w sekretariacie I Wydziału Cywilnego, sygn. akt  I Co 4006/12. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli Maciej Simbierowicz Kancelaria Komornicza, ul. Targowa 33, Warszawa, 03-728 Warszawa tel. 22 618 03 83 / fax. 22 618 03 83.

  http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/88870

 

Numer oferty: L/28/N/09/13
Region: mazowieckie
Cena: 134.550,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie