Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Krzysztof Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-10-2013r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pile, mającego siedzibę w 64-920 Piła, Al.Powst. WLKP. 79 w Sali nr 209 odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej – działka nr 383 i działka nr 386 o łącznej powierzchni 3,9104 ha położonej: 64-920 Piła, Piła – Motylewo,   dla której Sąd Rejonowy w Pile Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 31 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 250,00zł.

Licytant  przystępujący   do  przetargu  powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona przelewem na konto komornika:     Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Pile 68102038440000180200687608 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na w/w konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pile przy Al. Powst. WLKP. 79 w Wydziale Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przed złożenia dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienie o przysądzeniu własności

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy                                                                        

Przy Sądzie Rejonowym w Pile                                                   

Krzysztof Jankowski                                                                  

Kancelaria Komornicza w Pile                                                    

ul. Kujawska 10, 64-850 Piła                                                     

Tel. /fax (067) 349 49 44                                                          

e-mail: pila1@komornik.pl 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/89431

                                                                                             

Numer oferty: L/82/N/09/13
Region: wielkopolskie
Cena: 23.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka