Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 września 2013r., o godz.1330 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4,  sala nr 31 odbędzie się: 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I 

nieruchomości gruntowej, zbudowanej budynkiem o charakterze usługowym o pow. użytkowej 285,00 m2 - położonej w Rzeszowie ul. Przesmyk; Budynek wykorzystywany jest jako restauracja z pomieszczeniami biurowymi oraz mieszkalnymi. Kamienica ma charakter szeregowy - w zwartej zabudowie z sąsiednimi budynkami wzdłuż ulicy Przesmyk. Nieruchomość gruntowa oznaczona jest jako działka nr ew. 997/1 w obr. 207 Rzeszów-Śródmieście. Wg. wypisu z rejestru gruntów działka posiada  powierzchnię 0,0184 ha, ( w księdze wieczystej ujawniona jest jednak powierzchnia 0,0175 ha). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowy w Rzeszowie VII Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.666.341,00 zł. Cena wywoławcza w tej licytacji wynosi:3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:  1.249,755,75 zł.             Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika :  PBS O/Rzeszów nr 50864211262012112628840001. 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w kancelarii komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3 ( tel. 178525140), tam też można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości. Stosownie do art. 976 kpc., w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

            Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Stosownie do art. 954 pkt 2 kpc. wzywam : Organ Wykonawczy Gminy i Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości oraz Organy Ubezpieczeń Społecznych do złożenia najpóźniej w terminie licytacji zestawienia podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń do nabywcy. Jednocześnie informuję że wierzyciele wymienieni w art. 954 pkt 2 kpc., którzy złożyli zestawienie wierzytelności publicznoprawnych, mają obowiązek - przed prawomocnym przysądzeniem własności - złożyć również tytuły wykonawcze, pod rygorem utraty prawa uczestnictwa w podziale sumy uzyskanej  z egzekucji. (art. 1036 kpc.)

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater 35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza  6/3 TEL.: 17 8525140 EMAIL: RZESZOW.KWATER@KOMORNIK.PLtel kancelarii /17/ 8525140  

 

Numer oferty: L/12/N/09/13
Region: podkarpackie
Cena: 1.249.755,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny