Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-09-2013 roku o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku mającego siedzibę przy ul. Tysiąclecia 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości. 

Nieruchomość położona: 

* 97-500 Radomsko. ul. Reja na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0005 – 5 Radomsko numerem 83/2, o powierzchni 0,4257 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość gruntowa zabudowana:

a) ok. 53-letnim budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, z zaadaptowanym poddaszem  wykonanym w technologii tradycyjnej,
o powierzchni użytkowej 171,40 m 2 i powierzchni zabudowy 64,90 m 2 , mieszkalną, zaopatrzonym
w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną do sieci miejskiej oraz ogrzewania centralne
z lokalnej kotłowni, o dobrym stanie technicznym przedmiotowego budynku oraz zadowalającym standardzie wykończenia, jednakże wymagającym prac wykończeniowych

 b) ok. 30-letnim budynkiem gospodarczo-garażowym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 28,30 m 2 i powierzchni zabudowy 36,00 m 2 jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, murowanym wykonanym w technologii tradycyjnej, zaopatrzonym w instalacje elektryczną. Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Radomska, zlokalizowana w sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, cechuje się dobrą infrastrukturą techniczną w postaci sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej lokalizacja oraz dostępność komunikacyjna niniejszej nieruchomości zostały ocenione jako dobre z uwagi m. in. na dojazd do nieruchomości odbywający się bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej. 

Stan prawny nieruchomości:

* dział IV księgi wieczystej dla nieruchomości jest obciążony wpisami hipotek 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 447.300,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi: 335.475.00 zł. Przystępujący do licytacji są zobowiązani złożyć w myśl przepisu art. 962 KPC rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44.730,00 zł - najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Bełchatowie 70 1020 3958 0000 9702 0095 1434. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w licytacji nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Operat szacunkowy można oglądać codziennie w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, w Sądzie Rejonowym w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 3. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku
Jerzy Radek Kancelaria Komornicza w Radomsku
97-500 Radomsko Reymonta 62

tel. 0446839548 e-mail: radomsko@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/84692

Numer oferty:
Region: łódzkie
Cena: 335.475.00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka