Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-10-2013r.r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XXIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o nr geod.922 i 921 o pow.0,0369ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o pow. użytk.216,30m2 (segment skrajny) o dwóch kondygnacjach naziemnych plus poddasze użytkowe ( rok budowy 1998- stan techniczny i funkcjonalny- dobry), położonej: 15-349 Białystok, Rzymowskiego Wincentego , dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

 Suma oszacowania wynosi 598 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 448 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.17:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier Kancelaria Komornicza w Białymstoku 15-889 Białystok ul. Brukowa 28 tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90 e-mail: bialystok.kosacka-bobier@komornik.pl www.komornik-kosacka.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/92721

Numer oferty: L/60/N/09/13
Region: podlaskie
Cena: 448.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom