Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza w Cieszynie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04.11.2013r o godz. 9:45 w sali nr 101 Sądu Rejonowego w Cieszynie odbędzie się  pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zaborze, działka nr 157/82, obręb 0004 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. Jest to nieruchomość składająca się z działki gruntu nr 157/82 o powierzchni 1121 m2. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w strefie peryferyjnej, w odległości około 3,5 km od centrum gminy. Działka posiada regularny, prostokątny kształt, ukształtowanie terenu płaskie. Jest porośnięta trawą Teren nie jest ogrodzony. Nieruchomość nie jest uzbrojona, sieć energetyczna znajduje się w zasięgu, sieć gazowa przebiega w ulicy Darwina. Zgodnie z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w jednostce D10 MNU - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz obiektami służącymi gospodarce rolnej. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  32.850,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 24.637,50 zł. Rękojmia wynosi: 3.285,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie Sadu Rejonowego w Cieszynie rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej przed dniem rozpoczęcia licytacji w gotówce. Rękojmie można uiścić także na konto depozytowe sadu : Bank Gospodarstwa Krajowego Filia w Bielsku - Bialej nr 14 1130 1091 7003 9085 3000 0369. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Rękojmię można również złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika - tel. (033) 858-37-47. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Tomasz Lesiewicz   

Kancelaria Komornicza w Cieszynie

43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 1 (cieszyn3@komornik.pl)

tel. 33 858 37 47  www.komornikcieszyn.pl  FAX 33 854 75 83

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/89197

Numer oferty: L/37/N/09/13
Region: śląskie
Cena: 24.637,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka