Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 września 2013r. o godz. 1200 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się 

D R U G A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I 

nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej (wg obmiaru) 126,40 m2- położonej w  Rzeszowie przy ul. Dębickiej, M. Rzeszów, powiat M. Rzeszów, woj. podkarpackie. W ewidencji gruntów działka, na której  zlokalizowany jest budynek oznaczona jest Nr  Ew. 514 o powierzchni 0,1174 ha w obrębie 215 Przybyszówka. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 401.857,00 zł. Cena wywoławcza w tej licytacji wynosi:1/2 wartości oszacowania tj. kwotę: 200.928,50 zł.

            Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika :  PBS O/Rzeszów nr 50864211262012112628840001.  Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika mieszczącym się w: Rzeszów, ul. Chodkiewicza  6/3 ( tel 178525140).

Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących tryb uproszczonej egzekucji z nieruchomości. W szczególności stosownie do dyspozycji art. 867 i następne k.p.c.

w związku z art. 10136 k.p.c. nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po zakończeniu przetargu. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tej samej nieruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. Od nabywcy który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.

            Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Stosownie do art. 954 pkt 2 kpc. wzywam : Organ Wykonawczy Gminy i Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości oraz Organy Ubezpieczeń Społecznych do złożenia najpóźniej w terminie licytacji zestawienia podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń do nabywcy. Jednocześnie informuję że wierzyciele wymienieni w art. 954 pkt 2 kpc., którzy złożyli zestawienie wierzytelności publicznoprawnych, mają obowiązek - przed prawomocnym przysądzeniem własności - złożyć również tytuły wykonawcze, pod rygorem utraty prawa uczestnictwa w podziale sumy uzyskanej  z egzekucji. (art. 1036 kpc.) 

 POUCZENIE:

 Jeżeli na licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, a przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna, współwłaściciel nieruchomości wystawionej na licytację i nie będący dłużnikiem osobistym, ma prawo przejęcia nieruchomości na własność w cenie nie niższej od trzech czwartych sumy oszacowania. Wniosek o przejęcie nieruchomości należy zgłosić w ciągu tygodnia od licytacji, składając równocześnie rękojmię, chyba że ustawa wnioskodawcę od niej zwalnia. Jeżeli na licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, a przedmiotem egzekucji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzyciel hipoteczny może przejąć to prawo za cenę nie niższą od trzech czwartych sumy oszacowania; wniosek o przejęcie należy zgłosić w ciągu tygodnia od licytacji. Wierzyciel hipoteczny nie składa rękojmi.   Jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi.

Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater 35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza  6/3 tel.: 17 8525140; email rzeszow.kwater@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/90248

 

Numer oferty: L/13/N/09/13
Region: podkarpackie
Cena: 200.928,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka