Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-11-2013r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy Leśna  w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej: 42-480 Poręba-Niwki, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 1514/1, 1514/2 i 20210 łącznej powierzchni gruntu 7118 m2. Działka o nr 1514/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 115,02 m2.

Działka o numerze 1514/2 stanowi drogę dojazdową do budynku mieszkalnego, jest to droga gruntowa, nieutwardzana.   Działka o nr 2021 nie stanowi funkcjonalnej całości z w/w działkami, jest działką niezabudowaną,
nieogrodzoną, nie zagospodarowaną.                                                                           

Suma oszacowania wynosi 286 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i  wynosi 191.000,00 zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości  jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 650,00 zł.  

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji na konto depozytowe Sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach 371130 1091 0003 9086 8690 0001.

 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, określone w tym artykule.  Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem, oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy Leśna 4 Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego, z akt postępowania egzekucyjnego.

Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z  chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek Wójcik Kancelaria Komornicza w Zawierciu 42-400 Zawiercie ul. Westerplatte l tel, 32 67 11 680 e-mail: zawierciel@komornikpl
www.komornik-zawiercie.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/95172

 

Numer oferty: L/95/N/09/13
Region: śląskie
Cena: 191.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka