Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2013 o godz. 10:10 pod adresem: Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. 1000-lecia 3 odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego, położonego przy Leszka Czarnego, 97-500 Radomsko, dla którego Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 125 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 83 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 560,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Radomsku 77 89800009 2001 0081 2818 0001. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Bożena Pietras w Radomsku Kancelaria Komornicza, Kościuszki 6, 97-500 Radomsko tel. / fax. 044 682 33 55

 

Numer oferty: L/66/N/09/13
Region: łódzkie
Cena: 83.733,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie