Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 30-09-2013 roku o godz. 9:00 w sali nr 15 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej odbędzie się: druga licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej obejmującej działki pgr. 503/9, 503/8, 509/11 o łącznej powierzchni 0.2746 ha, zabudowanej budynkiem o charakterze warsztatowo-biurowo-socjalnym o powierzchni użytkowej 393,16 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ks. Józefa Londzina. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą  w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 611.253.42 zł brutto w tym podatek od towarów i usług 114.299,42 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 407.510,00 zł brutto w tym podatek od towarów i usług 76.201,06 zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A.  nr: 86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj, ul. Krasińskiego 24/8A, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033 816 86 16, email: bielsko.biała@4komornik.pl

Numer oferty: L/1/N/09/13
Region: śląskie
Cena: 407.510,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny