Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Bogusław Ciecierski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-10-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, 13-100 Nidzica, odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości  położonej przy Więckowo, 13-113 Janowo, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nidzicy prowadzi księgę wieczystą.  

Suma oszacowania wynosi 1 349 541,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 899 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 134 960,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO O Ostróda 59 10203613 0000690200047753.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Bogusław Ciecierski Kancelaria Komornicza, ul. Traugutta 20, Nidzica, 13-100 Nidzica tel. 896253119 / fax. 

 

Numer oferty: L/52/N/09/13
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 899.700,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny