Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 15.10.2013r. o godzinie 15:00w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim Wydział I Cywilny 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Mościckiego 9, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

Nieruchomość zabudowana – działka nr 219/5 o powierzchni 343 m2 położona przy ul. Kanonierów i ul. Pomorskiej, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Dla nieruchomości V Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszewie Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 398.828,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. 265.885,33PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 39.882,80PLN.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto Komornika: Bank PEKAO SA I O/Tomaszów Mazowiecki 04124031451111000027796021 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz strony mogą przeglądać w sekretariacie Wydziału Cywilnego i kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sadowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapka z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Błasiak –Dżereń Adres kancelarii Komornika: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Plac Kościuszki 13, tel. 0-44 724-59-79

Numer oferty: L/35/N/09/13
Region: mazowieckie
Cena: 265 885,33 zl
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka