Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że  w  dniu 14-02-2014  o  godz. 10:20   w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Andersa 2, 14-200 Iława, pokój 36, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy ul. Chopina  14-200 Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:
Działka gruntu o powierzchni 0,0441 ha zabudowana budynkiem (w zabudowie szeregowej) o powierzchni użytkowej mieszkalnej 144 m kw.

Suma oszacowania wynosi 395 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 296 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na rachunek bankowy kancelarii komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Iławie 07 12401604 1111 0010 2393 1838. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Iławie 07 12401604 1111 0010 2393 1838.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 2A, Iława, 14-200 Iława tel. 89 6797277 / fax. 89 6797277; e-mail: ilawa2@komornik.pl strona internetowa: www.komornik-ilawa.pl/

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/116027

 

Numer oferty: L/84/N/01/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 296.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka