Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Jan Lew zast. Marcin Baczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, źe w dniu 26-08-2014 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy  42-445 Irządze, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: Działka gruntu o powierzchni 1364 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni 83,11 m2. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Katowice 31 1130 1091 0003 9087 8790 0001. W tytule wpłaty rękojmi należy wskazać nr księgi wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 86 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 500,00 zł.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Jan Lew w zastępstwie Marcin Baczyński Kancelaria Komornicza w Myszkowie 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 8 tel. (34) 3132512 , e-mail: myszkowl@komomik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/152213

Numer oferty: L/52/N/07/14
Region: śląskie
Cena: 64.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy
Działka