Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marcin Jachowicz na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-03-2015r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza 01-473 Warszawa, Kocjana Antoniego 3 , w sali nr 1048 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 737 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o powierzchni użytkowej ok. 63,60 m2.

Nieruchomość położona jest na działce ew. nr 795/2 w obrębie 0001, pod adresem: 05-080 Izabelin k/ Warszawy, Poniatowskiego, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 519 681,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 389 761,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 969,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BRE Bank SA O. Bankowości Detalicznej 71 11402017 0000 4002 0986 2139.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza przy Kocjana Antoniego 3 sekretariat II Wydziału Cywilnego, sygn. akt 11 Co 1257/14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marcin JachowiczKancelaria Komornicza w Warszawie 01-612 Warszawa Myslowicka 14 tcl. 22 440 15 19 e-mail: warszawa.jachowicz@komornik.plwww.warszawa.jachowicz.koinornik.pl

Numer oferty: L/108/N/02/15
Region: mazowieckie
Cena: 389.761,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka