Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądom przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza  Marcin Jachowicz na podstawie art 953 kpc  podaje do publicznej wiadomości, ze: w dniu 23-03-2015r. o Rod/.. 09:00 w Sądzie Rejonowym diii Warszawy-Żoliborza 01-473 Warszawa, Kajana Antoniego 3 , w sali nr 1048 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 737 m2 . zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o powierzchni użytkowej ok. 63.60 m2.   Nieruchomość   położona   jest   na   działce   ew.   nr 795/2 w obrębie 0001, pod adresem: 05-080 Izabelin K.Warszawy. Poniatowskiego, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystyh. 

 Suma oszacowania wynosi 519. 681,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 siany oszacowania i wynosi 389 761.00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51969,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowieniu sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nic przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym arty kule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz..08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza przy Kocjana Antoniego 3 sekretariat II Wydziału Cywilnego, sygn. akt II Co 1257/14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości. operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkoda do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądom przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza  Marcin Jachowicz ul. Mysłowicka 14, 01-612 Warszawa tel.: 22 4401519 email: warszawa.jachowicz@komornik.pl http: www.warszawa.jachowicz.komornik.pl

 

Numer oferty: L/24/N/02/15
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka