Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie – Arkadiusza Królikowskiego (Sygn. akt KM 20846/13 i inne)

wynika, iż: w dniu 18.05.2015r., o godz. 09.00,

w Sądzie Rejonowym w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr X

odbędzie się I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

Nieruchomość położona: Jabłonowo, gm. Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko – mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V WKW prowadzi KW

Nieruchomość gruntowa niezabudo-wana (działka nr 41/6), o pow. 10,04 ha, poł. w Jabłonowie, gm. Dąbrówno, równolegle do drogi wojewódzkiej 542 (ul. Ostródzka w Dąbrównie). Działka o regularnym kształcie, zbliżonym do czworokąta foremnego. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

W południowo-zachodnim narożniku działki zlokalizowany jest obszar odłogowany o pow. około 0,18 ha  (porośnięty chwastami i częściowo  krzewami, z nielegalnym wysypiskiem śmieci). W pozostałej części działka użytkowana jako grunt orny. Dojazd do działki drogą żwirową. W drodze przebiega wodociąg, wzdłuż drogi napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Działka położona w odległości około 650 m od jeziora Mała Dąbrowa.

1

386 540,00 zł

386 540,00 zł

 

Telefon kontaktowy do Komornika: tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35, www.komornikostroda.pl, e-mail: ostroda.krolikowski@komornik.pl Adres Kancelarii Komorniczej: 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9. 

Suma oszacowania wynosi: 386 540,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 289 905,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 38 654,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 15.05.2015r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłat całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 15.05.2015r.: PeKaO SA II o/Ostróda 85 1240 2555 1111 0010 3238 2737.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntu wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Numer oferty: L/10/N/05/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 289.905,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka