Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Marcin Żydak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2014-01 -20 r. o godz. 10&2 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wołominie odbędzie się:

                                              P I E R W S ZA    LI C Y T A C J A

1 z udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości położonej w miejscowości Jadów, przy ul. Poniatowskiego  stanowiących własność dłużnika. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą. 

Wartość tych udziałów oszacowana jest na kwotę: 17.627,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 13.220,25 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w formie bezgotówkowej, na konto Komornika Sądowego Marcina Żydaka w Wołominie nr 17 1020 1026 0000 1802 0179 3181 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku w Warszawie lub w formie gotówkowej w kancelarii komornika. Natomiast zwrot wadium będzie dokonywany
przelewem na rachunek bankowy wpłacającego podany w piśmie skierowanym do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Marcina Żydak .

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby tc przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nic są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Marcin Żydak 05-200 Wołomin ul. Wiejska 9/26 tcl.: 22 188 11 37 fax.: 22 773 93 68

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/111369

Numer oferty: L/62/N/01/14
Region: mazowieckie
Cena: 13.220,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka