Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2015 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny, ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz, pokój 208,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej Jakubowo, 86-060 Nowa Wieś Wielka.

Suma oszacowania wynosi 412 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 309 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BRE Bank SA O. Regionalny Bydgoszcz 59 1140 1052 0000 2257 4100 1001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomira Jaworskiego, Kancelaria Komornicza, ul. Bernardyńska 13, Bydgoszcz,  85-029 Bydgoszcz, tel. 523226361 / fax. 523226361.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/204124

Numer oferty: L/101/N/03/15
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 309.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom