Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Agnieszka Latawiec na podstawie art, 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że; w dniu 25-08-2014r. o godz. 11:15 w: Wydziale Zamiejscowym Sądu Rejonowego w Biłgoraju z. siedzibą w Janowie Lubelskim, 23-300 Janów Lubelski ul, Zamoyskiego 94, w sali nr 8 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Janowie Lubelskim przy ul Ochotników Węgierskich o powierzchni 71,90 m2, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: w Janowskiej Spółki Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim, dla którego Sąd Rejonowy w Biłgoraju IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Janowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego wynosi 196.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147.075,00 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej, sumy oszacowania, to jest kwotę 19 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg nieruchomości.

Rękojmia  powinna  być złożona w  gotówce albo w  książeczce oszczędnościowej banków  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie  do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. .Rękojmię można uiścić także na konto komornika sądowego  : Bank Polska Kasa Opieki SA 1 O w Janowie Lubelskim 19 12402757 1111 0000 4006 6151 ze wskazaniem danych wpłacającego, sygnatury akt. I określeniem, że jest  to  wplata rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które  mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły ora/ inne osoby wymienione w tym artykule,

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać w; Wydziale Zamiejscowym Sadu Rejonowego w Biłgoraju o siedzibą w Jasiowie Lubelskim 23-300 Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego 94 odpis protokołu oszacowania: nieruchomości. operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej ad) przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciom licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawom postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Agnieszka Latawiec ul.Lubelska 1, 23-300 Janów Lubelski tel.: 15 8723660 mail: janow.lubelski@komornik.pl

 

Numer oferty: L/47/N/07/14
Region: lubelskie
Cena: 147 075,00 zl
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie