Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Krzysztof Dolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2014 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jaśle z siedzibą przy Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło, pokój 116, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. 3-go Maja 38, 38-200 Jasło, dla którego Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaśle prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 85 675,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 256,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 567,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział Krosno 40 1020 2964 0000 6602 0005 8701.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Jaśle mieszczącym się pod adresem: Armii Krajowej 3, Jaslo, 38-200 Jasło.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jaśle

Krzysztof Dolny

Kancelaria Komornicza, Kochanowskiego 5, Jasło, 38-200 Jasło

tel. 13 448 36 80 / fax. 13 448 36 80

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/165228

Numer oferty: L/124/N/08/14
Region: podkarpackie
Cena: 64 256,25 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie