Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju Adam Mika na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2014 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą przy Staszica 3, 44-330 Jastrzębie Zdrój, pokój 27, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy 1000-lecia 14, 44-268 Jastrzębie-Zdrój, dla którego Jastrzębie-Zdrój prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 65 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 590,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Ing Bank Śląski 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju

Adam Mika

Kancelaria Komornicza, 1-go Maja 14 Jastrzębie Zdrój

tel. 32 4762022 / fax.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/150250

Numer oferty: L/157/N/06/14
Region: śląskie
Cena: 49 425,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie