Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju Aleksandra Krenzel-Huchel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2014 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą przy Staszica 3, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój 32, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Moniuszki 2, 44-335 M. Jastrzębie-Zdrój, dla którego Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny typu M-2 położony na parterze budynku o pow. 35,40 m2. Składa się z pokoju,kuchni,łazienki,przedpokoju.Pomieszczenie przynależne -piwnica.

Suma oszacowania wynosi 65 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 20 1050 1605 1000 0022 6075 7998.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków   poprzedniej  licytacji, osoby,   które   mogą   nabyć nieruchomość   tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie  

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju

Aleksandra Krenzel-Huchel

Kancelaria Komornicza, al. Jana Pawła II 1/7, Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 4762530 / fax.

 

 

Numer oferty: L/101/N/12/13
Region: śląskie
Cena: 48.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie