Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu - Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24-09-2015 r. o godz. 14:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju w sali nr 27 odbędzie się

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości  gruntowej zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego oraz budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej  w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, przy ul. Wiejskiej..  Powyższa nieruchomość gruntowa o powierzchni 1622 m2, nr działki 2029/28, zabudowana jest budynkiem pawilonu handlowego, piętrowym, niepodpiwniczonym. Do budynku doprowadzone zostały instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, c.o. z sieci miejskiej, odgromowa, wentylacji mechanicznej - nawiewno - wywiewna. Zainstalowano również windę wewnętrzną. Powierzchnia zabudowy wynosi 334,40 m2, powierznia użytkowa budynku wynosi 565,50 m2, natomiast kubatura 2397,00 m3. Na działce 2029/28 posadowiony jest również budynek mieszkalny jednorodzinny z 1938 roku, parterowy, niepodpiwniczony z nieużytkowym poddaszem, wzniesiony w technologi murowanej, tradycyjnej. Do budynku doprowadzone zostały instalacje: elektryczna, wod.-kan., c.o. z sieci miejskiej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.035.640,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 2 023 760,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 303 564,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce  w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 73105013281000009068421719 ING Bank Śląski SA O. w Raciborzu ul.Sienkiewicza 2 z adnotacją przeznaczenia wpłaty - za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w  postaci książeczki oszczędnościowej  Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.  Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.Użytkowanie,  służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu – Zdroju ul. Armii Krajowej 25, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel. 032 47-10-106 e-mail:jastrzebie.zdroj.zgol@komornik.pl

Link do lokalizacji: http://jastrzebie-komornik.pl/index.php/component/content/article/37-licytacja-nieruchomoci/231-obwieszczenie-o-drugiej-licytacji-nieruchomoci-24092015r-jastrzbie-zdroj.html

Numer oferty: L/123/N/08/15
Region: śląskie
Cena: 2.023.760,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny