Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie z siedzibą przy Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno, pokój 1, odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości należącej położonej przy Pszeniczna , 43-607 M. Jaworzno, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą. 

 Suma oszacowania wynosi 196 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 130 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 630,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- nieruchomości położonej przy Pszeniczna , 43-607 M. Jaworzno, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 1 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 166,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 175,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- nieruchomości położonej przy Pszeniczna , 43-607 M. Jaworzno, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- nieruchomości położonej przy Pszeniczna , 43-607 M. Jaworzno, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 49 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 33 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 970,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 85102025280000010203302882.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie

Waldemar Winnicki

Kancelaria Komornicza, Chopina 2, Jaworzno, 43-600 Jaworzno

tel. 32 225 16 99 / fax.

  http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/96273

Numer oferty: L/76/N/10/13
Region: śląskie
Cena: 165.700,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny