Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Oławie   Kazimierz   Bobowski  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-06-2014 o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie z siedzibą przy 11-go Listopada 12, 55-200 Oława, pokój 11, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Bożka 34, 55-231 Jelcz-Laskowice, dla którego Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny o pow. 49,25 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, położony na trzecim piętrze w budynku 5-cio kondygnacyjnym. Suma oszacowania wynosi 153 298,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 973,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 329,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA 59 10902428 0000 0006 1400 0064.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oławie

Kazimierz Bobowski

Kancelaria Komornicza, Brzeska 31, Oława, 55-200 Oława

tel. 71 3133332 / fax. 71 3133332

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/144033

 

Numer oferty: L/260/N/05/14
Region: dolnośląskie
Cena: 114.973,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie