Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 28-05-2014r. o godz. 11:50 w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku VI Zamiejscowego Wydziału Cywilny mającego siedzibę przy ul. Stary Rynek 46 w Opolu Lubelskim odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej fizyczną całość składającej się z dz. nr ew. 124 o pow. 0,0100 ha, dz. nr ew. 125 o pow. 0,0200 ha, dz. nr ew. 126 o pow. 0,0200 ha  oraz dz. nr ew. 127/1 o pow. 0,0100 ha, pow. łącznej 0,0600 ha zabudowanych budynkiem mieszkalnym usługowym 3 kondygnacyjnym w części podpiwniczonym, z niezależnymi wejściami od strony ul. Nadwiślańskiej i Placu Wolności oraz budynkiem gospodarczym z garażem dwustanowiskowym położonej 24-340 Józefów, Plac Wolności, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Opolu Lubelskim prowadzi księgi wieczyste. 

Suma oszacowania wynosi 771.670,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 514.446,67 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 77.167,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej dzień przed licytacją w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Agnieszki Bąk-Batowskiej Kancelaria Komornicza w Opolu Lubelskim: nr konta 87 1020 3235 0000 5702 0007 3213 w PKO BP  S.A. Oddział w Opolu Lubelskim.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku

Agnieszka Bąk-Batowska

Kancelaria Komornicza w Opolu Lubelskim

 ul. Kościuszki 6 24-300 Opole Lubelskie

tel.  (81) 827-23-15

Numer oferty: L/159/N/05/14
Region: lubelskie
Cena: 514.446,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy