Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Jacek Korman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-02-2015r. o godz. 14:35 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2a w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 90/5, 90/6 (grunty orne, sady) o powierzchni 0,1501 ha położone w miejscowości Kamień Łukawski, gmina Dwikozy dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 82 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 270,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH S.A. I O. w Sandomierzu 05106000760000320000602500

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2a odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Jacek Kormanul. Maciejowskiego 17, 27-600 Sandomierz  tel.: 015 8321194 mail: sandomierz2@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/108/N/01/15
Region: świętokrzyskie
Cena: 62.025,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka