Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jakub Jabłoński zawiadamia na podstawie art. 953 kpe w związku z art. 955 kpc, że  w dniu 6 grudnia 2013r. o qodz.9.30 w budynku Sądu Rejonowego w Wyszkowie, w sali nr 105, odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI położonej: Kamieńczyk gm.Wyszków Nieruchomość stanowi ogrodzoną działkę gruntu nr 241/4 o pow. 0,0729 ha, zabudowaną:  budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, parterowym, z poddaszem użytkowym.

Powierzchnia użytkowa budynku 97,90 m 2. Na parterze: salon, kuchnia, sauna, łazienka, na poddaszu dwie sypialnie. Budynek zgłoszony do użytkowania w 2001 roku.

-  budynkiem gospodarczym, murowanym, o pow.użytkowej 50 m 2. Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie prowadzi księgę wieczystą..Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  242.800,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 182.100,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości tj.kwotę 24.280,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Wpłaty rękojmi można dokonać na rachunek Komornika nr: 32124056311111000050863961 Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje sic do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jakub Jabłoński ul. Daszyńskiego 21                                      

07-200 Wyszków (dawniej rew.I)

tel./fax (029) 742-50-77 www.komornikwvszkow.pl             

 

Numer oferty: L/124/N/11/13
Region: mazowieckie
Cena: 182.100,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka