Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Tomasz Gleń Kancelaria Komornicza w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 65 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04.08.2014 o godz. 8w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina 14 sala nr 128 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

położonej w miejscowości Kaniów, ul. Jawiszowicka  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Na przedmiotową nieruchomość składają się:

Działki gruntu nr geod 1236, 962/1, 962/2 o łącznej powierzchni 730 m

Budynek wybudowany w 1936 roku w technologii tradycyjnej murowej. Dach pokryty dachówką, okna PCV i drewniane, drzwi wejściowe drewniane. Ściany zewnętrzne nieocieplone otynkowane stan tynku zły). Do budynku doprowadzono przyłącze gazowe i elektryczne

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 117.309,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowaniatj. kwotę: 87.981,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 11.730,90 zł.

Rękojmia może być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 40 1050 1315 1000 0090 6906 0797 przy czym kwota rękojmi winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia a dłużnicy winni umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w dniach od 28.07.2014 do 01.08.2014 w godz. od 8,00 do 20,00

W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie w sprawie o sygn. I Co 2391/12 .

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć : dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Osoby fizyczne nabywające nieruchomość do majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Tomasz Gleń Kancelaria Komornicza 43-200 Pszczyna ul. Zdrojowa 65 tel 32 447 18 05 www.komornik-pszczyna.pl

Numer oferty: L/166/N/06/14
Region: śląskie
Cena: 87.981,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka