Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-08-2015r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21 ( sala nr 118) odbędzie się I licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 444, położonej w Karpaczu, przy ul. Skalnej, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość   oszacowana   jest   na   kwotę   320.450,00 zł.   Cena   wywołania   nieruchomości   wynosi:     3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 240.337,50 zł. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 32.045,00 zł.

Rękojmię należy złożyć w gotówce albo książeczce oszczędnościowej Banków' upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w' aktach sprawy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, iż wniosły powództwa o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w' tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nic są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów' i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć Kancelaria Komornicza 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 26 tel.: (075) 76 470 25, fax: , www.komornikkopec.pl, email: jelenia.goral@komornikid.pl

 

Numer oferty: L/112/N/06/15
Region: dolnośląskie
Cena: 240.337,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka