Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój XI, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników, położonej przy ul. Lipowa  ,gmina Ozorków, 95-035 Katarzynów, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Przedmiotowe udziały stanowią zabudowaną pojedyncza działkę o Nr. 239/7 położoną w obrębie Celestynów (4), o powierzchni 0,1997ha, w jednostce rejestrowej G265, o kształcie foremnym zbliżonym do kwadratu ze ściętym narożnikiem w miejscu wejścia i wjazdu. Działka gruntu zlokalizowana jest jako skrajna ostatnia przy ul. Lipowej i ogrodzona. Działka uporządkowana oświetlona i monitorowana z nasadzeniami. Nieruchomość ogrodzona ogrodzeniem z siatki na cokole betonowym, dwie bramy wjazdowe w konstrukcji metalowej, w tym frontowa z elektroniką.Ciągi komunikacyjne na terenie nieruchomości utwardzone kostką brukową betonowej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym - jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. według następującego porządku:

1) godzina 14:00 licytacja udziału  wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej: Katarzynów, ul. Lipowa, gmina Ozorków, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 Suma oszacowania udziału wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości wynosi 498.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 373.875,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49.850,00zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996 nie później niż do dnia licytacji z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.

2) godzina 14:10 licytacja udziału  wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej: Katarzynów, ul. Lipowa, gmina Ozorków, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania udziału  wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości wynosi

Suma oszacowania wynosi 498 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 373 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Michał Durański

Kancelaria Komornicza, Ks. J. Popiełuszki 3 A, Zgierz , 95-100 Zgierz

tel. 42 716 10 39 / fax. 42 716 10 39

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/200227

 

Numer oferty: L/117/N/02/15
Region: łódzkie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka