Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Leszek Ferczykowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-05-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z siedzibą przy Francuska 70 A, 40-028 Katowice, pokój 16, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości położonej przy Kulika, 40-434 M. Katowice, dla której Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana: budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 160,00 m2; garażem wolnostojącym o powierzchni użytkowej 21,98 m2 oraz budowlami.

Suma oszacowania wynosi 163 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 390,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Katowicach 02102023130000360201185677.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

21.04.2015

10:00 - 10:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach

Leszek Ferczykowski

Kancelaria Komornicza, Mariacka 37, Katowice, 40-014 Katowice

tel. 322068882 / fax. 322068882

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/213715

Numer oferty: L/57/N/04/15
Region: śląskie
Cena: 122.925,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka