Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Krzysztof Wilk zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 05.05.2015 r. o godz. 10.00 w sali nr 225  budynku Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego w postaci: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (lokal mieszkalny) znajdującego się w Katowicach, przy ul. Piastów 16 posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale XI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach.

Lokal mieszkalny znajduje się na IV (czwartym) piętrze budynku (szósta kondygnacja). Lokal posiada powierzchnię użytkową 56,60 m i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, pomieszczenia gospodarczego, balkonu.

Ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (lokal mieszkalny) oszacowane jest na kwotę: 195.000,00 zł. Cena wywoławcza w niniejszej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 146.250,00 zł Przystępujący do licytacji stosownie do art. 962 k.p.c. zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. kwotę 19.500,00 zł w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię można również wpłacić na rachunek bankowy Komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Mickiewicza 3 49 1050 1214 1000 0091 3741 4067. Rękojmia musi wpłynąć na rachunek Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni robocze w godzinach od godz. 16.00 do godz. 19.00. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Wydział I Cywilny - Sekcja Egzekucyjna w godzinach pracy Sądu w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem licytacji. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Krzysztof Wilk Kancelaria Komornicza ul. Dulęby 5 pok. 510-511 40-833 Katowice tel./fax 32 254-34-61 katowice.wilk@komornik.pl

 

Numer oferty: L/31/N/04/15
Region: śląskie
Cena: 146.250,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Mieszkanie