Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Mariusz Snopek zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 16.10.2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 19 budynku Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, ul. Francuska 70A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Katowicach przy ul. Sw. Anny 12 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale XI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach. 

Z prawem odrębnej własności lokalu związany jest udział 61/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu, na którym budynek jest posadowiony, dla której to nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta w Wydziale XI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 87.700,00 zł. Cena wywoławcza w niniejszej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 65.775,00 zł. Przystępujący do licytacji stosownie do art. 962 kpc zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. kwotę 8.770,00 zł w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez Komornika sposób, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można również wpłacić na rachunek bankowy Komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Mickiewicza 3 98105012141000009070589982. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział I Cywilny - Sekcja Egzekucyjna w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem licytacji nieruchomości. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika.             

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Mariusz Snopek ul. Warszawska 17/4, 40-009 Katowice, tel. 032 206-84-46; e-mail:katowice.snopek@komornik.pl

Numer oferty: L/130/N/09/14
Region: śląskie
Cena: 65.775,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie