Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-09-2014 o godz. 09:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kawcze, 77-200 Miastko, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 317160,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 237870,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP ODDZIAŁ/MIASTKO 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

Ireneusz Kowalski

Kancelaria Komornicza, Grunwaldzka 1A, Miastko, 77-200 Miastko

tel. 598575791 / fax. 598575791

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/163752

Numer oferty: L/106/N/08/14
Region: pomorskie
Cena: 237 870,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka