Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Andrzej Woźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 czerwca 2014r.r. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu mającego siedzibę przy ul.Wojska Polskiego 1 w sali nr 23, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą.  Stanowi ją położona w Kęszycy Leśnej działka gruntu nr 195/2 o pow. 0,2026ha zabudowana 2,5-kondygnacyjnym budynkiem o byłej funkcji koszarowej o pow. użytkowej 662,77m2.

Została   oszacowana   na   163 801,00 zł,   cena   wywołania   wynosi   122 850,75 zł,   a   wysokość   rękojmi ustalono  na 16 380,10 zł. Uczestnik licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie podanej wyżej na rachunek komornika w Banku Polska Kasa Opieki SA I O. w Międzyrzeczu 49 1240 3578 1111 0010 1739 7673 na 3 dni przed terminem licytacji lub w Kancelarii Komornika Sądowego w Międzyrzeczu najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 17 czerwca 2014r.

Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu przy ul.Wojska Polskiego 1 w pok. WYDZIAŁ CYWILNY odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Andrzej Woźniak ul. Konstytucji 3 Maja 16/2, 66-300 Międzyrzecz tel.: 95 7411953 email: miedzyrzecz2@komornik.pl

Numer oferty: L/199/N/05/14
Region: lubuskie
Cena: 122.850,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny