Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Artur Rodak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-01-2015 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kętrzynie z siedzibą przy Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn, pokój 129, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Limanowskiego 18, 11-400 Kętrzyn, dla którego Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 110 040,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73 360,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 004,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej 48203000451110000002057290.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie mieszczącym się pod adresem: Sikorskiego 66, Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie

Artur Rodak

Kancelaria Komornicza, ul. Daszyńskiego 37, Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

tel. 89 751 16 14 / fax. 89 751 16 14

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/191533

Numer oferty: L/130/N/12/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 73.360,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie