Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Leszek Zając zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21 listopada 2014 r. o godz. 9.15 w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala VI odbędzie się:

                                              PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości lokalowej - położonej w Kielcach przy ul. Leonarda  oznaczonej jako: lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej 63,10 mkw mieszący się w budynku, istniejącym na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce, obr. 0017, jako działki nr: 465/1, 465/3 i 468/3 o powierzchni łącznej 0,1444 ha, położone przy ul. Św. Leonarda w Kielcach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: (306 700,00 zł + 23% VAT) 377 241,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  282 931,00 zł

Przystępujący   do   licytacji   obowiązany   jest   złożyć   rękojmię   w   wysokości   jednej   dziesiątej   części sumy oszacowania tj. 37 724,10 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr 22 1020 2629 0000 9002 0015 8741 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym, z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi, złożonej w kancelarii komornika. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami postępowania egzekucyjnego można będzie oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w sekretariacie Wydziału VIII Cywilny Sądu Rejonowego w Kielcach ul. Warszawska 44.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach         

Leszek Zając Kancelaria Komornicza

ul. Wesoła 51/521 25-363 Kielce tel./fax 041 361-02-01

Numer oferty: L/26/N/11/14
Region: świętokrzyskie
Cena: 282.931,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy