Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-08-2014 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Wrocławska, Kiełczów, 55-093 Długołęka, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Kiełczów, ul. Wrocławska, gmina Długołęka, powiat wrocławski, składająca się z budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej środkowej, jednokondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonego o powierzchni użytkowej 112,99 m2 oraz z prawa własności wyodrębnionej geodezyjnie działki nr 103/13, AM-1, obręb Kiełczów o powierzchni 258 m2. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, bez garażu, w dacie wizji lokalnej pozostający w dobrym stanie techniczno- użytkowym. Wyodrębniona działka 103/13, AM-1, obręb Kiełczów posiada regularny, prostokątny kształt, nie stanowiący przeszkód w racjonalnym jej zagospodarowaniu, dojazd do nieruchomości i dostępność ruchu pieszego dobry – pośrednio z drogi publicznej (ul. Wrocławska – sięgacz drogowy położony na działce nr 103/10 i 104/9, AM-1, obręb Kiełczów – współwłasność w udziale 3/136 części), sąsiedztwo nieruchomości korzystne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej (działka nr 103/13, AM-1, obręb Kiełczów + budynek mieszkalny) urządzona jest Księga Wieczysta  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Współwłaścicielami nieruchomości gruntowej zabudowanej, na prawach wspólności ustawowej łącznej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działka nr 103/10 i 104/9 – wewnętrzna droga dojazdowa), w udziale 3/136 części, na prawach wspólności ustawowej. 

Suma oszacowania wynosi 622 225,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 414 816,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 222,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA III O.we Wrocławiu 45 1240 3464 1111 0010 4721 6308.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin

Godziny oględzin

22.08.2014

13:55 - 14:10

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Grzegorz Obrzud

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 12, Olesnica, 56-400 Oleśnica

tel. 713967230 / fax. 713967230

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/150465

 

Numer oferty: L/115/N/06/14
Region: dolnośląskie
Cena: 414 816,67 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka