Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7 stycznia 2014r., o godz.1100 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4,  sala nr 31 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości 

nieruchomości gruntowej, zabudowanej domem mieszkalnym, o pow. 224,60 m2, oraz budynkiem gospodarczym - położonej w  miejscowości Kielnarowa, gmina Tyczyn, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. W ewidencji gruntów działki wchodzące w skład nieruchomości oznaczone są nr ew: 848/1 o pow. 0,0300 ha;, nr ew: 848/3 o pow. 0,2700 ha; nr ew 848/2 o pow. 0,2900 ha w obrębie 0005 Kielnarowa i zajmują łącznie powierzchnię 0,5900 ha. Dla nieruchomości obejmującej przedmiotowe działki w  Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie prowadzone są księgi wieczyste.   

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.308.912,00 zł. Cena wywoławcza w tej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:  872.608,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 130.891,20zł.), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika :  PBS O/Rzeszów nr 50864211262012112628840001. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w kancelarii komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3 ( tel. 178525140), tam też można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości. Stosownie do art. 976 kpc., w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Stosownie do art. 954 pkt 2 kpc. wzywam : Organ Wykonawczy Gminy i Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości oraz Organy Ubezpieczeń Społecznych do złożenia najpóźniej w terminie licytacji zestawienia podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń do nabywcy. Jednocześnie informuję że wierzyciele wymienieni w art. 954 pkt 2 kpc., którzy złożyli zestawienie wierzytelności publicznoprawnych, mają obowiązek - przed prawomocnym przysądzeniem własności - złożyć również tytuły wykonawcze, pod rygorem utraty prawa uczestnictwa w podziale sumy uzyskanej  z egzekucji. (art. 1036 kpc.)

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater 35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza  6/3 tel kancelarii /17/ 8525140

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/93151

Numer oferty: L/36/N/12/13
Region: podkarpackie
Cena: 872.608,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka