Opis

Z obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Prudniku Grzegorza Szymczyka (Sygn. akt KM 594/13,KM 1597/11, KM 1675/10) wynika, iż w dniu 14.07.2014r.o godz.10.30 w budynku Sądu Rejonowego w Prudniku Zamiejscowe Wydziały w Głubczycach (ul. Kochanowskiego 1, 48-100 Głubczyce, sala nr 201),  odbędzie się PIERWSZA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Suma oszacowania (zł)

Cena wywołania (zł)

1.    

Prawo wieczystego użytkowania  nieruchomości, położonej w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego, stanowiącej działkę nr 1947/1  o pow. 0,0604 ha zabudowaną budynkiem hotelowo-mieszkalnym oraz działkę nr 1947/3 o pow. 0,4989 ha zabudowaną budynkiem administracyjno-biurowym, gospodarczym i przemysłowo-produkcyjnym. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w  Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Prudniku IX Zamiejscowy Wydział KW w Głubczycach.

400.000,00

300.000,00

 

Adres Kancelarii: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Prudniku Grzegorz Szymczyk Kancelaria Komornicza w Głubczycach, 48-100 Głubczyce, ul. Gdańska 5/6.

Przystępujący do licytacji  powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości to jest 40.000, 00 zł najpóźniej do dnia 13.07.2014r. Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika, lub na konto komornika nr 62 8868 0004 1000 0008 7681 0001 (Bank Spółdzielczy w Głubczycach).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w artkule.

Nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie  od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika opis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucje. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Numer oferty: L/114/N/06/14
Region: opolskie
Cena: 300.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny