Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  05-08-2015r. o godz. 09:00 w  w kancelarii komornika  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 42-100 Kłobuck, Kłobuck - Zakrzew, (działki ewidencyjne nr 494/1, 494/2) dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę  wieczystą oraz nieruchomość położonej: 42-100 Kłobuck, Kłobuck - Zakrzew, (działka ewidencyjna nr 495)   dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobuck uprowadzi księgę  wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi: 72 300,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania i wynosi    54 225 ,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7230,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 04-08-2015r. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 1692/14 .

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00  do godz.17:00  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z komornikiem pod numerem telefonu: 696 013 029 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki  ul. Mirowska 41, 42-200 Częstochowa, tel. 034361-13-06.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.czestochowa.komornik.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4

Numer oferty: L/50/N/07/15
Region: śląskie
Cena: 54.225,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka