Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Jagodzińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-02-2014r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 42-270 Kłomnice, ul. Ogrodowa , Rzerzęczyce, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych" prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 203 440,00zł, cena wywołania wynosi 152 580,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 344,00zł.

Rękojmię należy wpłacić na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Częstochowie Citibank Handlowy O/Opole 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002 z zaznaczeniem XV Co 8704/13

W myśl art.962 § 2 kpc rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego ,najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniu nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10 do godz. 16.Operat szacunkowy w/w nieruchomości można przeglądać w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Jagodzińska

Kancelaria Komornicza w Częstochowie 42-200 Częstochowa

tel. +48343144055,tel/fax343243041 e-mail: czestochowa.jagodzinska@komomik.pl

Numer oferty: L/86/N/01/14
Region: śląskie
Cena: 152.580,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka