Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Justyna Ptak-Głogowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-07-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 222, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Jana III Sobieskiego 8, 44-190 Knurów, dla którego prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 152 158,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 101 438,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 215,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 25 2030 0045 1110 0000 0172 8680. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Justyna Ptak-Głogowska

Kancelaria Komornicza, Lompy 11, Gliwice, 44-100 Gliwice

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/221724

tel. 323371922 / fax. 323371922

Numer oferty: L/50/N/06/15
Region: śląskie
Cena: 101.438,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie